ekodisplay - ekonomiczna ekspozycja

  • patent
  • „EKODISPLAY to innowacyjna marka stale wprowadzająca na rynek nowe rozwiązania konstrukcyjne. Umożliwiają one ciągłe poprawianie atrakcyjności i efektywności naszych produktów.”

Część zysków powstałych przy udziale współpracy z klientami przeznaczamy na dalsze badania i rozwój w celu wprowadzania na rynek kolejnych nowatorskich rozwiązań. Równocześnie zwracamy się o zachowanie ochrony naszych rozwiązań i nieprzekazywanie naszych rozwiązań osobom trzecim, zwłaszcza firmom konkurencyjnym.Prosimy również o niezwłoczne informowanie o ewentualnych próbach kopiowania lub/i podrabiania naszych chronionych rozwiązań.

Informujemy, że zgodnie z art. 303 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej:
Art. 303. 1. Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, z tytułu naruszenia patentu uprawnionemu przysługują roszczenia o zaniechanie naruszania, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści , zapłatę odszkodowania i podanie informacji o orzeczenia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 287 i nast. ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. W sprawach ochrony patentowej naszych rozwiązań firma nasza reprezentowana jest przez Kancelarię Patentowo-Prawną z Gdańska (kontakt dostępny na prośbę).